Κοινωφελής Εργασία 


Η Πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Αττικής», αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Δυνητικοί δικαιούχοι των πράξεων είναι οι Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ιδίως:

·         Σωματεία

·         Ιδρύματα

·         Εταιρίες Αστικού Δικαίου

·         Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους

·         Επαγγελματικές Ενώσεις,

 

οι οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :

·         Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα.

·         Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:

Περιβάλλον / Πολιτισμός

Κοινωνική ένταξη

Κοινωνικές υπηρεσίες / Υγειονομικές Υπηρεσίες

Αντιμετώπιση της φτώχειας

Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, κλπ

Στήριξη της εργασίας

·         Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας τους στη σχετική Πρόσκληση.

·         Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

·         Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

·         Διαθέτουν πραγματική έδρα (κύριας εγκατάστασης ή Παραρτημάτων) και οργανωμένο χώρο εργασίας, στην Περιφέρεια Αττικής, που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.

·         Σε περίπτωση απασχόλησης ατόμου με αναπηρία, ή/και υποβολής πρότασης που αφορά σε άτομα με αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί κανόνες προσβασιμότητας.

·         Να λάβουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010), για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες  δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

·         Όσοι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται διαδικασία για υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα και διαδικασία περιγραφής επιλογής ωφελουμένων .

·         Δε συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους, ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

 

 Αντικείμενο

Η Πράξη, έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους Δικαιούχους, μέσω της πρόσληψης ατόμων (εφεξής ωφελούμενοι/ες), για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς.

Υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους, η οποία

καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λοιπές δαπάνες).

Η πράξη δεν μπορεί να αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των συμπραττόντων φορέων, στο πεδίο που θα υλοποιηθεί η πράξη.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου)των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που θα καταρτισθεί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258).

Για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή

έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος

φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας.